โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤมล พิลาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัฐธิชา อาจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0