โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัตนา ฤกษ์งาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเมธ สียางนอก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0