โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา อุทัยแสง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรา ช่างคิด
ครูผู้ช่วย