โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปารวรรณ หนูสมตน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0