โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรรณิกา พัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤชณภัทร จันทาอ่อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวนภาภรณ์ ปากลาว
ครู คศ.1