โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนย์ ใยบัวทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ศิลาลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง หนูทอง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร พัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :