โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                การศึกษาดี             กีฬาเด่น             เน้นคุณธรรม          นำชุมชน