โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2520 โดยความร่วมมือของประชาชนหมู่ที่ 3  ซึ่งนายเสนอ เพชรสุวรรณ เป็นผู้บริจาคเนื้อที่ให้ จำนวน 25 ไร่เศษ และได้ทำการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 8 ห้องเรียน ทำการสอน 7 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน  ครูคนแรก คือนายนิพนธ์ ใยบัวทอง เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2520
        อาณาเขต
        ทิศเหนือ    จดลำธาร
        ทิศใต้                จดถนน รพช./คลอง
        ทิศตะวันออก      จดลำธาร/คลอง
        ทิศตะวันตก       จดถนน รพช./ลำธาร